Washio Sumi wa Yuusha de Aru [LN]Washio Sumi wa Yuusha de Aru [LN]


Translation Group: Baka-Tsuki

Comments